Kennisbank - Peren

Snoei Conference

Sinds 2013 is er een snoeidemo met 3 takkers versus 4 takkers.  Er is regelmatig nog veel discussie over 4-takkers versus 3-takkers. Daarom volgen we nog steeds de producties in deze demo, met verschillende snoeivarianten op zowel de 3 takkers als de 4 takkers. In deze snoeidemo kwamen afgelopen jaren de 4 takkers gemiddeld op ca. 6 ton per ha meer productie uit dan de  3 takkers. Kortom wat minder productie bij de 3 takkers, maar minder dun- en snoeiwerk en een groter werkgemak.

 

Lees meer

Organische meststoffen

Een goede stikstofbeschikbaarheid in het voorjaar is belangrijk voor een goede productiviteit. Nu met de huidige prijzen van de kunstmest is het nog zinvoller om te gaan kijken naar combinaties met organische mest. Op de Proeftuin lag dit jaar voor het derde jaar een proef met verschillende organische meststoffen (ook wel kringloopmeststoffen genoemd: bokashi, champost en houtige mest) in vergelijk met anorganische mest. In elk object is er begonnen met een kleine hoeveelheid anorganische mest om aan de vraag van de boom in het voorjaar te kunnen voldoen. Dit jaar zijn de organische meststoffen na de bloei aangewend. Werken met organische mest vraagt wel meer monitoring. Als er ruimte is qua fosfaat bleek in de demo dat het werken met organische mest mogelijkheden biedt. 

Lees meer

Zettingsbevordering Conference

Zetting bij peer is eigenlijk wel elk jaar een item, maar zeker in het afgelopen koude, natte voorjaar. Op de Proeftuin doen we daarom elk jaar verschillende demo’s rondom zetting bij peer. Ook afgelopen jaar hadden we er verschillende, onder andere met BlueN in de bioteelt van Conference, en een aantal biostimulanten bij de gangbare Conference. Ook hebben we wederom gekeken naar het effect van Novagib en Promalin bij Conference. Vanwege het overwegende koude weer in april en mei was de timing moeilijk. Er was slechts een enkele dag geschikt met voldoende temperatuur om te spuiten. In de proef hebben we gespoten op 28 april, in de afbloei. Dit bleek een positief effect op de productie te hebben gehad.

 

Lees meer

Oogst QTee

QTee is de eerst geoogste (20 augustus) zomerpeer op Proeftuin Randwijk. Zoals u op de open dag heeft kunnen zien is de QTee is een rood-gebloste peer. Om als QTee verkocht te kunnen worden heeft de peer wel een minimale rode blos nodig. Daarnaast vergt QTee veel handdunning. Er is  een snoeidemo aangelegd om beide aspecten te kunnen verbeteren: minder dunning en meer peren in het QTee segment. Bij de oogst bleek dit voor een deel bereikt te kunnen worden door een aangepaste snoei.

Lees meer

Geen verschillen in bloemknop bij dunproef Conference

Ook dit jaar hebben we weer een dunningsproef op Conference. Zoals elk jaar voeren we deze uit op de V hagen van 1999, waar we de meeste jaren veel dunwerk hebben. Vorig jaar was dunning nauwelijks nodig door de forse rui na de hagel- en windschade aan het blad begin mei. Dit jaar gaan we in de proef o.a. na wat het effect van de windschade is op de werking van Brevis.

Afgelopen weken hebben we de bloeitellingen weer gedaan in de proef van vorig jaar. Met gemiddeld 120 bloemclusters per boom was de bloei goed. De Brevis die vorig jaar op verschillende momenten was gespoten had geen negatief effect op de bloemknopvorming.

Lees meer

Minder bloemknop Conference na Prohexadion Calcium

Vorig jaar is na de hagel van 2 mei op Conference een proef gedaan met Prohexadion Calcium, om de rui te beperken én de  bloemknopvorming te bevorderen. Bij de oogst vorig jaar bleek dat de bespuiting met Prohexadion calcium inderdaad de rui had verminderd. Daardoor was de productie hoger. Recente bloemknoptellingen wezen echter uit dat de objecten met Prohexadion calcium wel voldoende, maar 15-20% minder bloemknoppen hadden dan onbehandeld.

Lees meer

Zetting- en maatbevordering met GA4/7 bij Conference

ga vier zevenGA4/7 wordt bij Conference rond de bloeiperiode wel ingezet om de ontwikkeling van het clusterblad en daarmee de zetting en vruchtmaat te versterken. In 2018, 2019, 2020 is in een demo nagegaan wat het beste spuitmoment is en of het uitmaakt welk product er gebruikt word: Novagib, Promalin of Regulex. Uit deze meerjarige demo kwam een duidelijke lijn in de resultaten naar voren hoe met GA4/7 winst te behalen is qua productie en vruchtmaat.

Lees meer

TOP Pear project

TopPear24 februari 2021: In 2018 t/m 2020 heeft het TOPPEAR-project gelopen op Proeftuin Randwijk en op twee bedrijven in de Betuwe. Binnen dit project is met verschillende bodembehandelingen gekeken of het over een periode van drie jaar mogelijk is om de bodem te verbeteren. Dit om twee belangrijke problemen aan te pakken: perebladvlo en pear decline.

Lees meer

Fertigatie met dubbele of enkele slangen?

fertigatie27 januari 2020: Het gebruik van dubbele druppelslangen bij peer in de praktijk neemt toe. De bedoeling is om effectiever met water om te gaan. In de praktijk zie je echter nog wel eens dat er juist dubbel zoveel water wordt gegeven. In 2018 is op de Proeftuin bij Conference een demo aangelegd met dubbele versus enkele slangen. In 2018 en 2019 was er, met dezelfde strategie van elke dag watergeven met dezelfde hoeveelheid watergift, geen verbetering te zien in productie en kwaliteit. Er was toen juist een lichte positief resultaat te zien bij de enkele slang.

Lees meer

Snoei Migo

Migo27 januari 2021: De snoei op de Proeftuin schiet mooi op. De Migo is inmiddels klaar. Na een hoge productie in 2020 zitten de bomen weer goed in de knop.  Op het demoblokje Migo (2015 geplant) lag afgelopen drie jaar een snoeidemo. Het doel was om voor Migo te kijken wat de beste snoeistrategie is voor een regelmatige, goede productie. Inmiddels lijkt de lijn qua snoei wel duidelijk te zijn geworden.

Lees meer

Onderstammenproef Q-Eline bij Conference

q eline conference23 december 2020: We volgen op de Proeftuin nog steeds de groei en productie van de onderstammenproef Conference met Kwee Adams, Kwee MC en Q-Eline, geplant in 2009. Afgelopen jaar plukten we hier ruim 70 ton/ha. Na  inmiddels 11 productiejaren kan nog steeds geconcludeerd worden dat Q-Eline bij Conference een gelijkwaardig alternatief is voor Kwee MC en Kwee Adams, met een duidelijk mindere mate van gevoeligheid voor wintervorst en met gladdere peren.

Lees meer

Snoeidemo Conference

25 november 2020, Na het rondje dikke-takken-snoei bij appel zijn we deze week ook begonnen met koppen van de Conference. De Conference zit weer mooi in de knop. De productie van de jonge tweekoppers viel tegen (door een sterke rui na de hagel op 2 mei) en kwam uit op ca. 35 ton/ha in het 3e jaar en ca. 45 ton in het 4e jaar. Op het oudere perceel V hagen (1999), dat we twee jaar geleden hadden omgevormd tot 3 takkers, was de rui ook duidelijk sterker dan andere jaren. Hierdoor hadden we op dit perceel in tegenstelling tot andere jaren over het algemeen heel weinig dunwerk, maar hadden we nog wel een goede productie. Op dit perceel ligt al sinds 2013 een snoeidemo met 3 takkers versus 4 takkers.

Lees meer

Prohexadion calcium na hagel

 hagel 4 mei op peer28 oktober 2020: Op 2 mei werd de Proeftuin getroffen door forse hagel. Gelukkig staat een groot deel van de appelaanplant onder hagelnet. De meeste Conference echter niet. De diverse Conference aanplanten waren zwaar verhageld, met veel doorslagen in de nog jonge vruchtjes. Na hagel ontstaat altijd weer een discussie over het gebruik van Prohexadione Calcium, omdat het middel onmiskenbaar de rui kan beperken, maar er ook wel ervaringen zijn dat  Prohexadione Ca de bloemknopvorming kan remmen. Er is echter ook de ervaring vanuit CAF/BASF dat bij een Regalis proef enkele jaren geleden, die verhageld was, de bloemknopvorming bij de Regalis objecten juist beter was. 

Lees meer

Vruchtrotproef op peer

Vruchtrot31 juli 2020: In de bestrijding van vruchtrot is het belangrijk om tot een technisch sterke strategie te komen dat enerzijds in relatie met de historie van het perceel staat, maar anderzijds ook in de bepaling van de bewaarduur en wensen van de afnemer(s). Dit zijn complexe vraagstukken. Vraagstukken waar we voortdurende aan blijven werken. Dit is nodig omdat het middelenpakket onderhevig blijft aan veranderingen, maar ook heeft de praktijk de afgelopen jaren te maken gekregen met toenemende bovenwettelijke eisen. Een aspect dat niet verandert in de preventieve aanpak van vruchtrotbestrijding is tijdens de pluk het voorkomen van plukwondjes.

Diepgang in het onderzoek naar vruchtrotbestrijding is daarmee wel op zijn plaats. Daarom hebben CAF en FC afgelopen jaar besloten om dit thema gezamenlijk te omarmen om tot een interessante opzet voor een vruchtrotproef op peer (Conference) te komen. Dit heeft zich positief geuit in een grote proef van 25 objecten.

In deze proef werd nagenoeg in alle objecten captan t/m 29 dagen voor de oogst aan de basis gelegd. Vervolgens kan de onderverdeling gemaakt worden in het inzichtelijk maken qua mate van effectiviteit van verschillende:

  • Chemische sleutelproducten (o.a. Switch, Pomax, Bellis, Geox)?
  • Na oogst behandelingen (Dompelen en SmartFresh)?
  • Vergroening (in aanvulling op standaard schema’s of doorspuitschema’s)?

Lees meer

Dunproef Conference

Conference vruchten24 maart 2020: Afgelopen week zijn op de Proeftuin de bloemknoppen van de peren weer geteld van verschillende proeven en demo’s. Over het algemeen zit de Conference goed in de knop. Ook de dunproef met Brevis van 2019 zit goed in de knop. Er waren praktisch geen verschillen in bloemknopvorming tussen de objecten. De proef was vooral gericht op het nagaan van het optimale toepassingsmoment. Daartoe werd de Brevis op verschillende dagen gespoten, in de periode van 10 tot 20 mm vruchtgrootte, bij verschillende weersomstandigheden. Dit om ook na te kunnen gaan of het BreviSmart model voor Conference bruikbaar is, of dat het aanpassingen behoeft. Tevens werd het effect van 2 bespuitingen met 1,1 kg/ha Brevis vergeleken met dat van 1 bespuiting met 2,2 kg/ha.

 

Lees meer

Snoei Migo

Snoei Migo28 februari 2020: Op het demoblokje Migo (2015 geplant) ligt vanaf 2018 een snoeidemo. Doel is om voor Migo te kijken wat de beste snoeistrategie is voor een regelmatige, goede productie. Afgelopen maand is deze demo weer gesnoeid. Na een hoge productie in 2019 zitten de bomen goed in de knop. Er waren afgelopen jaren wel productieverschillen tussen de objecten, van omgerekend 61,9 tot 71,8 ton per ha.

Lees meer

Resultaten zettingsbevorderingsdemo bij Conference

25 oktober 2019:  Het afgelopen jaar hebben we op het jonge perceel Conference (2017) weer een zettingsbevorderingsdemo uitgevoerd met GA4/7. Hierbij werd 750 ml/ha Novagib, 75 g/ha Regulex of 375 ml/ha Promalin gespoten op verschillende data na de bloei, te weten op 18 april (net na volle bloei), 24 april (bij ca. 7 mm vruchtdiameter) of  1 mei (bij ca. 10 mm). Op de eerste twee dagen werd het ruim boven de 20oC, maar op 1 mei werd de 18oC net niet gehaald.

Lees meer

Oogstresultaten demo onkruidbestrijding en optimalisatie watergift Conference

25 oktober 2019: De oogstresul- taten van de proef met diverse middelen en strategieën van onkruid- bestrijding, of liever gezegd onkruidbeheer bij Conference zijn binnen.

Lees meer

Plantsystemen Beurré Alexander Lucas, Doyenne du Comice en Sweet Sensation

27 september 2019: In mei 2018 is een demo geplant met voor Doyenne du Comice en Sweet Sensation® bomen.  De peren zijn op 12 en13 september geoogst. In dit artikel leest u de resultaten.  

Lees meer

Nieuwe perenrassen

31 mei 2019 Vijf jaar geleden is binnen Proeftuin Randwijk ervoor gekozen om van nieuwe perenrassen een ‘speerpunt’ te maken. Dit begon natuurlijk al met de onderstammen/tussenstammen proef Xenia,  Deze werd kort erna gevolgd door een perceel Cepuna (Migo®), waarin diverse proeven kwamen te liggen en een demo perceel rode perenrassen dat opgezet werd met een 5-tal rassen met een rode kleur. Inmiddels zijn de diverse perceeltjes goed in productie en liggen er een flink aantal mooie demo’s in dit proeftuin gedeelte. Voor perentelers die een verbreding van het sortiment zoeken ten opzichte van alleen Conference, is dit zonder meer de plek om eens te bezoeken. 

Onze partners, sponsoren en supporters lezen in dit artikel de actuele stand van zaken.

Lees meer

Resultaten demo zettingsbevordering bij Cepuna

29 maart 2019: Op de Proeftuin staat sinds 2015 een demoblokje Cepuna – Migo®, tweekoppers, aangeplant. In opdracht van Fruitmasters is in 2018 op deze aanplant een zettingsbevorderingsproef uitgevoerd. Het doel was om voor het ras Cepuna een goede strategie te vinden voor een regelmatige, goede productie bij jonge aanplanten.

Lees meer

Ervaringen met Predasect house en oorworm

predasect house29 maart 2019: In 2017 heeft Proeftuin Randwijk een demo opgezet om het effect van Predasect House op de ontwikkeling van de oorwormenpopulatie in een nieuw ingeplant perenperceel te onderzoeken.

Lees meer

Resultaten meerjarige demo Regalis Plus Conference

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Demo Regalis22 februari 2018: Regalis is al een tiental jaren toegelaten in de appel- en perenteelt als groeiremmer. Voorjaar 2015 kwam een nieuwe formulering op de markt, Regalis Plus. In opdracht van BASF is op de Proeftuin in 2015 een driejarige demo gestart om de werking van Regalis Plus te demonstreren op Conference en Elstar.

Lees meer (na login)

Lees meer

Resultaten demo zettingsbevordering Xenia

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Foto 2 Demo zetting Xenia26 januari 2018: Sinds 2007 staat op de Proeftuin een pilotperceel Xenia. In 2015 is dit perceel met een aantal rijen uitgebreid. Afgelopen jaar haalden deze jonge bomen een zeer goede productie van omgerekend gemiddeld circa 60 tot 80 ton per ha. Tussen de verschillende zettingsbevorderende behandelingen met GA3 en GA4/7 kwamen wel verschillen naar voren.

Lees meer (na login)

Lees meer

Resultaten snoeidemo Xenia

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Foto 3 Resultaten snoeidemo Xenia26 januari 2018: Op één van de jonge rijen van het pilotperceel Xenia is voorjaar 2017 een snoeidemo gestart. Het doel deze demo is om jaarlijks een goede en regelmatige productie te verkrijgen, met 80-90% van de vruchten in het optimale maattraject van 70-85 mm en een goede smaak (suikergehalte).

Lees meer (na login)

Lees meer

Demo inzagen of aangieten van teruggevallen bomen (Conference)

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

22 december 2017: In 2016 zijn vanaf augustus in diverse perenpercelen problemen ontstaan met het terugvallen van bomen. De bomen die terugvielen kenmerkten zich door een roodachtige verkleuring van het blad en vruchten die sterk achterbleven  in vruchtgroei. Ook op het V hagen perceel Conference waar we nu aan het snoeien zijn, vertoonden ca. 8% van de bomen deze verschijnselen. Afgelopen voorjaar hebben we op deze bomen een demo uitgevoerd met verschillende maatregelen om de bomen zo goed en zo snel mogelijk te laten overgroeien. Gedurende het seizoen hebben we de bladstand, groei en productie gevolgd.

Lees meer (na login)

 

Lees meer