Kennisbank - Peren

Snoeidemo Conference

25 november 2020, Na het rondje dikke-takken-snoei bij appel zijn we deze week ook begonnen met koppen van de Conference. De Conference zit weer mooi in de knop. De productie van de jonge tweekoppers viel tegen (door een sterke rui na de hagel op 2 mei) en kwam uit op ca. 35 ton/ha in het 3e jaar en ca. 45 ton in het 4e jaar. Op het oudere perceel V hagen (1999), dat we twee jaar geleden hadden omgevormd tot 3 takkers, was de rui ook duidelijk sterker dan andere jaren. Hierdoor hadden we op dit perceel in tegenstelling tot andere jaren over het algemeen heel weinig dunwerk, maar hadden we nog wel een goede productie. Op dit perceel ligt al sinds 2013 een snoeidemo met 3 takkers versus 4 takkers.

Lees meer

Prohexadion calcium na hagel

 hagel 4 mei op peer28 oktober 2020: Op 2 mei werd de Proeftuin getroffen door forse hagel. Gelukkig staat een groot deel van de appelaanplant onder hagelnet. De meeste Conference echter niet. De diverse Conference aanplanten waren zwaar verhageld, met veel doorslagen in de nog jonge vruchtjes. Na hagel ontstaat altijd weer een discussie over het gebruik van Prohexadione Calcium, omdat het middel onmiskenbaar de rui kan beperken, maar er ook wel ervaringen zijn dat  Prohexadione Ca de bloemknopvorming kan remmen. Er is echter ook de ervaring vanuit CAF/BASF dat bij een Regalis proef enkele jaren geleden, die verhageld was, de bloemknopvorming bij de Regalis objecten juist beter was. 

Lees meer

Vruchtrotproef op peer

Vruchtrot31 juli 2020: In de bestrijding van vruchtrot is het belangrijk om tot een technisch sterke strategie te komen dat enerzijds in relatie met de historie van het perceel staat, maar anderzijds ook in de bepaling van de bewaarduur en wensen van de afnemer(s). Dit zijn complexe vraagstukken. Vraagstukken waar we voortdurende aan blijven werken. Dit is nodig omdat het middelenpakket onderhevig blijft aan veranderingen, maar ook heeft de praktijk de afgelopen jaren te maken gekregen met toenemende bovenwettelijke eisen. Een aspect dat niet verandert in de preventieve aanpak van vruchtrotbestrijding is tijdens de pluk het voorkomen van plukwondjes.

Diepgang in het onderzoek naar vruchtrotbestrijding is daarmee wel op zijn plaats. Daarom hebben CAF en FC afgelopen jaar besloten om dit thema gezamenlijk te omarmen om tot een interessante opzet voor een vruchtrotproef op peer (Conference) te komen. Dit heeft zich positief geuit in een grote proef van 25 objecten.

In deze proef werd nagenoeg in alle objecten captan t/m 29 dagen voor de oogst aan de basis gelegd. Vervolgens kan de onderverdeling gemaakt worden in het inzichtelijk maken qua mate van effectiviteit van verschillende:

  • Chemische sleutelproducten (o.a. Switch, Pomax, Bellis, Geox)?
  • Na oogst behandelingen (Dompelen en SmartFresh)?
  • Vergroening (in aanvulling op standaard schema’s of doorspuitschema’s)?

Lees meer

Dunproef Conference

Conference vruchten24 maart 2020: Afgelopen week zijn op de Proeftuin de bloemknoppen van de peren weer geteld van verschillende proeven en demo’s. Over het algemeen zit de Conference goed in de knop. Ook de dunproef met Brevis van 2019 zit goed in de knop. Er waren praktisch geen verschillen in bloemknopvorming tussen de objecten. De proef was vooral gericht op het nagaan van het optimale toepassingsmoment. Daartoe werd de Brevis op verschillende dagen gespoten, in de periode van 10 tot 20 mm vruchtgrootte, bij verschillende weersomstandigheden. Dit om ook na te kunnen gaan of het BreviSmart model voor Conference bruikbaar is, of dat het aanpassingen behoeft. Tevens werd het effect van 2 bespuitingen met 1,1 kg/ha Brevis vergeleken met dat van 1 bespuiting met 2,2 kg/ha.

 

Lees meer

Snoei Migo

Snoei Migo28 februari 2020: Op het demoblokje Migo (2015 geplant) ligt vanaf 2018 een snoeidemo. Doel is om voor Migo te kijken wat de beste snoeistrategie is voor een regelmatige, goede productie. Afgelopen maand is deze demo weer gesnoeid. Na een hoge productie in 2019 zitten de bomen goed in de knop. Er waren afgelopen jaren wel productieverschillen tussen de objecten, van omgerekend 61,9 tot 71,8 ton per ha.

Lees meer

Resultaten onderstammen Conference

29 november 2019:  We volgen op de Proeftuin nog steeds de groei en productie van de onderstammenproef Conference met Kwee Adams, Kwee MC en Q-Eline, geplant in 2009. Na twee jaar met wat lagere producties lag de productie in 2019 weer op een goed niveau met 51 ton bij Kwee MC en 52 ton bij Kwee Adams. Q-Eline gaf met 56 ton de hoogste productie in 2019, maar had echter vorig jaar een lagere productie.

Lees meer

Snoeidemo Conference

201911 Snoeidemo Conference29 november 2019: Na het rondje dikke-takken-snoei bij appel zijn we deze week ook begonnen met de Conference snoei. Zowel bij de oudere snoeren als bij de jongere tweekoppers hebben we een demo uitgevoerd met het mechanisch snoeien van de koppen.

De resultaten van de snoeidemo kunt u hierna lezen als u supporter of sponsor bent. 

Lees meer

Resultaten zettingsbevorderingsdemo bij Conference

25 oktober 2019:  Het afgelopen jaar hebben we op het jonge perceel Conference (2017) weer een zettingsbevorderingsdemo uitgevoerd met GA4/7. Hierbij werd 750 ml/ha Novagib, 75 g/ha Regulex of 375 ml/ha Promalin gespoten op verschillende data na de bloei, te weten op 18 april (net na volle bloei), 24 april (bij ca. 7 mm vruchtdiameter) of  1 mei (bij ca. 10 mm). Op de eerste twee dagen werd het ruim boven de 20oC, maar op 1 mei werd de 18oC net niet gehaald.

Lees meer

Oogstresultaten demo onkruidbestrijding en optimalisatie watergift Conference

25 oktober 2019: De oogstresul- taten van de proef met diverse middelen en strategieën van onkruid- bestrijding, of liever gezegd onkruidbeheer bij Conference zijn binnen.

Lees meer

Vruchtrotproef peer

27 september 2019: CAF heeft in samenwerking met Fruitconsult een vruchtrotproef op Conference in uitvoering. In totaal werden er 23 objecten op de proeftuin aangelegd waarin gedurende de 7 weken voor de oogst wekelijks verschillende bespuitingen in zijn uitgevoerd. Dit is dus een omvangrijke proef.

Het doel van deze proef is om met een minimaal aantal actieve stoffen tot een goede preventie van bewaarschimmels te komen. Mogelijke interessante strategieën bestaan o.a. uit het toepassen van de bekende “sleutelproducten" in de preventie van vruchtrot, aangevuld met middelen van natuurlijke oorsprong waar “gaten” in het spuitschema ontstaan. Middelen van natuurlijke oorsprong zijn interessant vanwege het mogelijke effect op bewaarschimmels en het niet nalaten van residuen op de vruchten. Ook is er gekozen om conventionele middelen te vervangen door middelen van natuurlijke oorsprong. Verder zijn de mogelijke dompeltoepassingen uitgevoerd. De proef is op 5 september geoogst, gedompeld, om vervolgens tot medio juni bewaard te worden. Dan zullen de resultaten per object inzichtelijk gemaakt worden.

Lees meer

Plantsystemen Beurré Alexander Lucas, Doyenne du Comice en Sweet Sensation

27 september 2019: In mei 2018 is een demo geplant met voor Doyenne du Comice en Sweet Sensation® bomen.  De peren zijn op 12 en13 september geoogst. In dit artikel leest u de resultaten.  

Lees meer

Resultaten vruchtrotproeven

20190627 Proeftuin Ranwijk vruchtrotproevenRandwijk, 28 juni 2019: In 2018 werd voor het 3de jaar op rij een uitgebreide bewaarproef op peer uitgevoerd op de proeftuin.  De opzet omvatte 15 verschillende behandelingen.  De efficiëntie van het bewaarschema toegepast op de proeftuin werd vergeleken met deze van nieuwe bewaarmiddelen en alternatieve bestrijdingstrategieën.

Lees meer

Nieuwe perenrassen

31 mei 2019 Vijf jaar geleden is binnen Proeftuin Randwijk ervoor gekozen om van nieuwe perenrassen een ‘speerpunt’ te maken. Dit begon natuurlijk al met de onderstammen/tussenstammen proef Xenia,  Deze werd kort erna gevolgd door een perceel Cepuna (Migo®), waarin diverse proeven kwamen te liggen en een demo perceel rode perenrassen dat opgezet werd met een 5-tal rassen met een rode kleur. Inmiddels zijn de diverse perceeltjes goed in productie en liggen er een flink aantal mooie demo’s in dit proeftuin gedeelte. Voor perentelers die een verbreding van het sortiment zoeken ten opzichte van alleen Conference, is dit zonder meer de plek om eens te bezoeken. 

Onze partners, sponsoren en supporters lezen in dit artikel de actuele stand van zaken.

Lees meer

Dunning peer

31 mei 2019:  Op de Proeftuin is de afgelopen weken een dunproef met Brevis bij Conference uitgevoerd, op verschillende data gespoten (30-4, 3-5, 10-5, 15-5, 22-5 en 27-5, van 10 to 19 mm gem. vruchtdiameter) onder geheel verschillende weersomstandigheden (van erg koud tot vrij warm). De resultaten hiervan komen de komende weken openbaar.

Lees meer

Resultaten dunning peer

 

201904 Resultaten dunning peer

26 april 2019: Bij Conference zal komende weken dunning indien nodig weer actueel worden. Op de Proeftuin zal ook dit jaar weer een demoproef  met Brevis liggen.

 

Lees meer

Tweekoppersperceel Conference

26 april 2019: In het twee- koppersperceel Conference gaan dit teeltsezoen meerdere demo's van start.

Lees meer

Resultaten demo zettingsbevordering bij Cepuna

29 maart 2019: Op de Proeftuin staat sinds 2015 een demoblokje Cepuna – Migo®, tweekoppers, aangeplant. In opdracht van Fruitmasters is in 2018 op deze aanplant een zettingsbevorderingsproef uitgevoerd. Het doel was om voor het ras Cepuna een goede strategie te vinden voor een regelmatige, goede productie bij jonge aanplanten.

Lees meer

Ervaringen met Predasect house en oorworm

predasect house29 maart 2019: In 2017 heeft Proeftuin Randwijk een demo opgezet om het effect van Predasect House op de ontwikkeling van de oorwormenpopulatie in een nieuw ingeplant perenperceel te onderzoeken.

Lees meer

Conference snoei

Artikel van Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk

conference snoei30 november 2018: Ook op de Proeftuin zijn we weer begonnen met de Conference snoei. Op het perceel V hagen (1999) hebben we een groot deel van het perceel omgevormd van 4 takkers naar 3 takkers, door om en om een tak weg te zagen. Dit naar aanleiding van de resultaten van de snoei demo, waarvan we nu 6 jaar de dunning en productie gevolgd hebben.

Lees meer na login 

Lees meer

Peren kraken

Artikel van Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk

20180928 Demo kraken peer 28 september 2018: Een van de klussen die recent tussen de bedrijven door op de Proeftuin ook is gedaan, is het vormen van de afgelopen voorjaar geplante perenbomen van Doyenné du Comice, Sweet Sensation en Beurré Alexander Lucas. Bij de opgaande takken van een tweekopper of V-haag kraken we hierbij een moeilijk te buigen tak of een te overheersende tak en ook op het juk worden de zware takken gekraakt. Dit kan nu gebeuren nu de bomen nog actief zijn en het hout buigzaam is, of in het voorjaar als de sapstroom op gang is gekomen. Vorig jaar hebben we een demo gelegd om na tegaan of het tijdstip van kraken verschil zou geven in de vruchtdracht in het eerste productiejaar. Recent bleek dat dit nauwelijks het geval was.

Lees meer na login 

 

Lees meer

Samenvatting resultaten chemische dunning bij Conference 2017

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Conference 11 april 2017

26 april 2018: Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer diverse dunproeven waaronder bij Conference. Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de bloemknoptellingen. Enerzijds voor de opzet van deze nieuwe dunproeven en anderszijds om het effect van de diverse dunningbehandelingen van afgelopen jaar in kaart te brengen

Lees meer (na login)

Lees meer

Samenvatting resultaten chemische dunning bij Conference 2017 (2)

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Conference 11 april 2017

26 april 2018: Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer diverse dunproeven waaronder bij Conference. Afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de bloemknoptellingen. Enerzijds voor de opzet van deze nieuwe dunproeven en anderszijds om het effect van de diverse dunningbehandelingen van afgelopen jaar in kaart te brengen

Lees meer (na login)

Lees meer

Resultaten meerjarige demo Regalis Plus Conference

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Demo Regalis22 februari 2018: Regalis is al een tiental jaren toegelaten in de appel- en perenteelt als groeiremmer. Voorjaar 2015 kwam een nieuwe formulering op de markt, Regalis Plus. In opdracht van BASF is op de Proeftuin in 2015 een driejarige demo gestart om de werking van Regalis Plus te demonstreren op Conference en Elstar.

Lees meer (na login)

Lees meer

Resultaten demo zettingsbevordering Xenia

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Foto 2 Demo zetting Xenia26 januari 2018: Sinds 2007 staat op de Proeftuin een pilotperceel Xenia. In 2015 is dit perceel met een aantal rijen uitgebreid. Afgelopen jaar haalden deze jonge bomen een zeer goede productie van omgerekend gemiddeld circa 60 tot 80 ton per ha. Tussen de verschillende zettingsbevorderende behandelingen met GA3 en GA4/7 kwamen wel verschillen naar voren.

Lees meer (na login)

Lees meer

Resultaten snoeidemo Xenia

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

Foto 3 Resultaten snoeidemo Xenia26 januari 2018: Op één van de jonge rijen van het pilotperceel Xenia is voorjaar 2017 een snoeidemo gestart. Het doel deze demo is om jaarlijks een goede en regelmatige productie te verkrijgen, met 80-90% van de vruchten in het optimale maattraject van 70-85 mm en een goede smaak (suikergehalte).

Lees meer (na login)

Lees meer

Demo snoei 4 takkers Conference

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

21 december 2017: Eind 2013 is op het perceel Conference (1999 geplant) met V hagen 4 takkers een snoeidemo aangelegd, waarbij een rij 4 takkers is omgevormd tot 3 takkers.

Lees meer (na login)

 

Lees meer

Demo inzagen of aangieten van teruggevallen bomen (Conference)

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

22 december 2017: In 2016 zijn vanaf augustus in diverse perenpercelen problemen ontstaan met het terugvallen van bomen. De bomen die terugvielen kenmerkten zich door een roodachtige verkleuring van het blad en vruchten die sterk achterbleven  in vruchtgroei. Ook op het V hagen perceel Conference waar we nu aan het snoeien zijn, vertoonden ca. 8% van de bomen deze verschijnselen. Afgelopen voorjaar hebben we op deze bomen een demo uitgevoerd met verschillende maatregelen om de bomen zo goed en zo snel mogelijk te laten overgroeien. Gedurende het seizoen hebben we de bladstand, groei en productie gevolgd.

Lees meer (na login)

 

Lees meer

Samenvatting resultaten demo Conference op Q-Eline 2017

Artikel van: Pieter van der Steeg, Proeftuin Randwijk 

24 november 2017: Voorjaar 209 is op Proeftuin Randwijk een demonstratieproef geplant met Conference op Kwee Adams, Q-Eline en Kwee MC, in 4 herhalingen met 25 bomen per veld. De boomvorm is spil, plantafstand 3,50 x 1,0 m. In 2017 is voor het 8e achtereenvolgende jaar de productie en groei gevolgd en vastgelegd.

Lees meer (na login)

 

Lees meer

Teeltervaringen nieuwe perenrassen (demo Fruitconsult)

Artikel van: Dirk van Hees, Proeftuin Randwijk 

16 november 2017: De traditionele appelrassen hebben de laatste jaren te weinig rendement opgeleverd. Veel fruittelers zijn daardoor over gestapt op de Conference teelt. Dit heeft echter ook nadelen. Eén van die nadelen is de enorme arbeidspiek tijdens de oogst. Inmiddels zijn er de laatste jaren een aantal nieuwe rassen geïntroduceerd. Dirk van Hees van Fruitconsult heeft op de kennisdag in Wageningen een presentatie gegeven over de teeltervaringen met de volgende vijf rassen: Qtee®, Early Desire®, Migo®, Sweet Sensation® en Xenia®. Hierin zijn ook de ervaringen die we op de Proeftuin met deze rassen hebben samengevat.

Lees meer (na login)

Lees meer