Partner

Wagening Plant Research Randwijk

De onderzoekslocatie van Wageningen Plant Research in Randwijk is gevestigd op en bij Proeftuin Randwijk. Hier vindt u onder andere laboratoria voor kwaliteitsbepalingen en moderne bewaarfaciliteiten. De kracht van de combinatie tussen WPR en de proeftuin is dat de kwaliteit van het fruit van boom tot consument kan worden gevolgd en onderzocht. Wageningen Plant Research werkt nauw samen met andere onderzoeksinstellingen binnen Wageningen University & Research. Bestaande kennis kan daardoor zo snel toegepast worden in nieuwe onderzoeksvragen.

Klik hier voor meer informatie. 

Op de proeftuin lopen momementeel verschillende projecten onder leiding van Wageningen University & Research. Hieronder een klein greep uit de projecten:
PPS De oorworm in de bodemfase & EFRO project Groene aanpak perenbladvlo. 
Perenbladvlo is een gevreesde plaag in de Nederlandse perenteelt. Het beheer van natuurlijke vijanden waaronder oorwormen speelt een belangrijke rol in de preventie en bestrijding van perenbladvlo. De aanwezigheid van oorwormen verschilt sterk in de Nederlandse perenboomgaarden. In een PPS (publiek private samenwerking) project wordt gewerkt aan nieuwe kennis over de levenswijze en voedselbehoefte van jonge oorwormen. Met deze kennis kan schade aan bomen en vruchten door de perenbladvlo worden voorkomen en kan de afhankelijkheid van chemische gewasbeschermingsmiddelen worden verminderd. Ook draagt het project bij aan een grotere biodiversiteit in de boomgaard.

Klik hier voor meer informatie over dit project.

Gekoppeld aan dit project loopt er in Noord Holland een meer praktijkgericht project om de kennis uit deze PPS direct in de praktijk toe te passen. Dit project valt onder het EFRO project Evergreen dat is gestart op initiatief van Greenport Noord Holland. Dit project is in de uitvoering een samenwerking tussen NFO, WUR en Fruitconsult. Klik hier voor meer informatie over dit project.

PPS Integrale ketenaanpak voor de beheersing van vruchtboomkanker
Het is op dit moment nog onduidelijk hoe verschillende schakels in het productieproces van fruitbomen bijdragen aan een mogelijke besmetting door N. ditissima (vruchtboomkanker). In deze PPS wordt onderzocht hoe vruchtboomkanker kan worden voorkomen en bestreden via een ketenbrede aanpak van vermeerdering tot en met teelt. Er wordt kennis verzameld over: (1) de bronnen van N. ditissima, (2) hoe een infectie plaatsvindt vanuit deze bronnen, (3) welke momenten in de productieketen het meest belangrijk zijn voor het voorkomen van N. ditissima besmetting, en (4) bij welke schakels in de productieketen infectie het meest voorkomt.

Uitgaand van deze vragen wordt een protocol geschreven dat door de keten gebruikt kan worden om het risico op besmetting terug te dringen. Daarnaast wordt onderzocht hoe de schimmel duurzaam bestreden kan worden en bomen weerbaarder te maken tegen infectie door vruchtboomkanker.

Op de foto: proefveld waardplanten onderzoek.
Klik hier voor meer informatie over dit project.

PPS Fruit 4.0
Binnen Fruit 4.0 wordt met behulp van cameratechnieken vruchtmonitoring ontwikkelt van bloei tot oogst. Daarnaast wordt gewerkt aan betere teelt- en managementinformatie. Het project is onderdeel van het programma Precisietuinbouw is gestart onder de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en bestaat uit een verzameling projecten om technologie en toepassingen voor dit doel te ontwikkelen. Tussen de projecten vindt samenwerking en afstemming plaats en wordt kennis gedeeld.

Klik hier voor meer informatie over dit project.

PPS Biologische bestrijding van schadelijke mijten
Dit project richt zich op de biologische bestrijding van economisch belangrijke schadelijke mijten in een aantal Nederlandse tuinbouwgewassen: tulpengalmijt, bramengalmijt, weekhuidgalmijten en bonenspint. WPR in Randwijk werkt aan het onderdeel bramengalmijt.
De bramengalmijt (Acalitus essigi) geeft veel problemen in de teelt van braam. Aangetaste vruchten rijpen niet of slechts gedeeltelijk. Deze vruchten smaken slecht en zijn niet verkoopbaar. Bij ernstige aantasting kan een groot deel van de oogst verloren gaan.

Klik hier voor meer informatie over dit project.

PPS Het ontwikkelen van preventiemaatregelen in de boomgaard om verliezen door zwartvruchtrot en bewaarrot in peer en appel te voorkomen. 

Een aantal vruchtrotveroorzakers geeft ondanksde inzet van fungiciden grote problemen in de teelt en bewaring van appels enperen (verliezen van >75% zijn geconstateerd). Het vruchtrotprobleem blijk tde laatste jaren steeds grotere vormen aan te nemen. Dit project heeft als doelde kennisgaten op te vullen die nodig zijn om maatregelen te ontwikkelen die denatuurlijke weerbaarheid van boomgaardsystemen tegen schimmels vergroot en omde aanpak van schimmels in de boomgaard te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over dit project in relatie tot zwartvruchtrot.
Klik hier voor meer informatie over dit project in relatie tot vruchtrot schimmels